ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM po stopách Kudrny

Omlouváme se za trochu byrokracie, ale EU nás k tomu nutí.

Upozorňujeme účastníky, že během této akce budou pořizovány fotografie a krátké videozáběry

Název akce: Za posledním puchýřem po stopách Kudrny
termín konání: 19. – 21. listopadu 2021

Totožnost správce (pořadatele akce) a jeho kontaktní údaje

Účel zpracování

  • Fotografie a krátké videozáběry budou pořizovány pro zdokumentování průběhu akce, mohou být použity na shora uvedeném webu správce (webových stránkách odboru),
  • fotografie a krátké videozáběry mohou být použity v rozhlase a televizi,
  • fotografie mohou být dále zveřejněny v tištěném periodiku KČT Turista a na centrálním webu KČT www.kct.cz, případně dalších propagačních materiálech KČT.

Co bude shromažďováno a následně využíváno

  • Účastníci – budou pořizovány fotografie a krátké videozáběry, k nimž nebudou přiřazovány další osobní údaje,
  • organizátoři, moderátoři akce apod. – budou pořizovány fotografie a krátké videozáběry, k nimž mohou být zároveň přiřazovány další údaje (jména a příjmení dotčených osob).

Právní titul zpracování

  • Pro pořizování dokumentačních fotografií a krátkých videozáběrů zobrazujících průběh akce správce využívá zpravodajské licence.
  • Pořizování fotografií a dokumentačních videozáběrů zobrazující jednotlivé fyzické osoby správce považuje za realizaci oprávněného zájmu, kterým je výkon svobody projevu a práva na informace. Správce před zpracováním provedl komplexní posouzení, zda je tento zájem oprávněný (legální, dostatečně specifický a představuje reálný a současný zájem správce), zamýšlené zpracování je skutečně nezbytné a zda nad tímto zájmem správce nepřevažují základní práva a svobody subjektů údajů. Správce při vážení zájmů vyhodnotil, že jeho oprávněný zájem převažuje nad právy a svobodami subjektu údajů. Veškeré získané materiály budou vždy individuálně posuzovány s ohledem na ochranu soukromí a jejich zveřejněním nebude zasahováno nepřiměřeným způsobem do soukromí dotčených osob.

Poznámky

Účastníci pochodu mají právo vznést námitku proti zpracování realizovanému na základě oprávněného zájmu a správce (zástupce pořádajícího odboru) je připraven tuto námitku řešit a vyhovět, pokud to bude technicky proveditelné.

Tato informace je uložena spolu se směrnicí o ochraně osobních údajů dle nařízení GDPR v Datovém skladu KČT ve složce „Směrnice a metodické listy“.